Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button
Terms & Conditions

Populära länkar - Allmänna leveransvillkor


ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR
Dessa allmänna villkor gäller vid leverans av den utrustning och de produkter [”Produkten”], som levereras av ADI Global Distribution AB ["ADI"] enligt aktuell orderbekräftelse till den kund som ställt ut aktuell inköpsorder [”Kunden”]. Dessa allmänna villkor och aktuell orderbekräftelse benämns nedan ”Avtalet”.

1. LEVERANSTID 1.1 Leverans av Produkten skall ske inom avtalad leveranstid. Är leveranstid ej avtalad skall leverans ske inom skälig tid. 1.2 Om ADI inte levererat Produkten inom den tid som anges i punkt 1.1 skall, på Kundens begäran, leverans ske så snart som möjligt men inom tjugo [20] arbetsdagar från sådan begäran. Om Produkten inte levererats inom denna period, har Kunden rätt att antingen kräva att leveransen fullgörs eller häva Avtalet med omedelbar verkan, gäller ej Beställningsvara, se 1.3. 1.3 Beställningsvara kan ej avbeställas eller returneras.

2. LEVERANS 2.1 Leveranser sker fritt ADIs lager. Leverans av Produkten sker då Produkten överlämnats till Kunden eller, för Kundens räkning, anlitad transportör. För det fall Kunden inte, i god tid före utsatt leveransdag, angivit att särskild transportör skall anlitas, sänds Produkten med av ADI utvald transportör. Alla leveranser sker på Kundens risk. 2.2 Köparen kan välja att försäkra Produkten vid transport till en kostnad av två [2] promille av fakturabeloppet exklusive moms. Om försäkring önskas skall detta anges vid beställning av Produkten. 2.3 Omhändertagande av emballage och förpackning sker på Kundens bekostnad.

3. RISKEN FÖR PRODUKTEN Risken för Produkten övergår på Kunden vid leverans.

4. PRODUKTENS BESKAFFENHET Produkten skall uppfylla de krav som vid leveransen gäller enligt lagar och andra författningar samt ha de andra egenskaper som ADI särskilt utfäst i Avtalet.

5. ANSVAR FÖR FEL [GARANTI] 5.1 ADI är skyldigt att avhjälpa avvikelser i Produkten från vad som stadgas avseende Produktens beskaffenhet i punkt 4 [”fel”], som påtalas inom tolv [12] månader från leveransdagen. Kunden är skyldig att reklamera fel i enlighet med punkt 6. Om Produkten inte tillverkats av ADI eller annat bolag inom samma koncern som ADI gäller dock den längre eller kortare garantiperiod som lämnas av tillverkande tredje man för Produkten. 5.2 ADI skall utan oskäligt dröjsmål efter reklamation, utan kostnad för Kunden och efter eget val, antingen avhjälpa felet eller företa omleverans. Utbytt Produkt eller del därav tillfaller ADI. 5.3 Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamation, får Kunden häva köpet såvitt gäller felaktig Produkt om felet är av väsentlig betydelse för Kunden och ADI insett eller borde ha insett detta. Kunden får dock inte avhjälpa felet på ADIs bekostnad såvida inte ADI lämnat särskilt medgivande till detta. 5.4 Avhjälpande av fel i utrustning sker i ADIs eller Kundens lokaler. Kunden ombesörjer alla transportkostnader av utrustning till och från ADIs lokaler. Garantin omfattar endast reparation eller utbyte av felaktigt materiel. 5.5 ADI ansvarar inte för fel som uppkommer genom olyckshändelse eller bristfälligt underhåll av Produkten eller genom felaktig lagring, montering eller handhavande av Produkten av annan än ADI eller fel som annars uppkommit på grund av annans vållande. 5.6 Reklamerar kunden och det visar sig inte föreligga fel som ADI ansvarar för, har ADI rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader.

6. REKLAMATION Fel i Produkten skall reklameras skriftligen till ADI inom tio [10] arbetsdagar efter det att felet eller bristen upptäckts eller bort upptäckas, dock senast inom tolv [12] månader från leverans. Sådan reklamation skall innehålla uppgift om felets art och ungefärliga omfattning. Reklamerar Kunden inte inom föreskriven frist och på föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att framställa anspråk på grund därav.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING 7.1 ADI ansvarar för sakskador, som orsakats genom försummelse av ADI eller av ADIs anställda. ADIs skadeståndsansvar gentemot Kunden för sådana sakskador hos Kunden eller dennes kund omfattar endast ersättning för direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till det lägre av [i] två [2] gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken [2010:110] och [ii] det pris som Kunden skall betala för Produkten enligt Avtalet. Oavsett ovanstående ansvarar dock ADI inte för indirekt skada eller förlust [t.ex. driftsstörning, skada p.g.a. uteblivet larm eller förlorad vinst] eller för Kundens förlust av data. 7.2 Kunden äger ej rätt att förlita sig på andra garantier eller utfästelser beträffande Produkten eller leveranstidpunkten än vad som anges i detta Avtal. ADI skall sålunda ej ha något ansvar [varmed bl a avses ansvar för dröjsmål och felansvar enligt köplagen [1990:931]], utöver vad som uttryckligen har angivits i detta Avtal och Kundens rätt att erhålla ersättning för fel enligt detta Avtal, utesluter och ersätter således all annan rätt till ersättning för skada och/eller hävning av köpet [varmed bl a avses rätt till skadestånd eller hävning enligt köplagen]. ADI ansvarar inte för någon typ av följdkostnader som kan uppstå av eventuellt felaktig produkt eller felaktigt handhavande, t ex produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. ADI har inte något ansvar för skador som uppstår då godset är i köparens besittning eller överlåtits till tredje part. Ej heller ska ADI bära ansvar för skador på produkter framställda av köparen.

8. FORCE MAJEURE [BEFRIELSEGRUNDER] 8.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenheten att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan [”Befriande Omständighet”] om omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid av förpliktelsen. 8.2 Såsom Befriande Omständighet skall anses bl a myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. 8.3 Varar Befriande Omständighet mer än sex [6] månader har part rätt att säga upp detta Avtal. Beror skada på lagbud har part dock rätt att omedelbart säga upp detta Avtal. 8.4 Det åligger part som önskar åberopa Befriande Omständighet, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten härom. Motsvarande skall gälla när Befriande Omständighet upphör.

9. PRIS, BETALNING 9.1 Priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och andra skatter och pålagor. Priserna är angivna i SEK. 9.2 I priset för Produkten ingår inte kostnad för emballage eller montering och driftsättning av Produkten såvida detta inte är särskilt överenskommet. 9.3 Fakturering sker vid leveransdag. Betalning skall, om inget annat avtalats, erläggas inom trettio [30] dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning skall Kunden erlägga dels dröjsmålsränta enligt räntelagen dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse. Om mer än trettio [30] dagar förflutit sedan ADI anmodat Kunden att betala förfallet belopp, äger ADI rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden häva Avtalet i sin helhet.

10. ÄGARFÖRBEHÅLL Produkten förblir ADIs egendom till dess den till fullo är betald. Till dess äganderätten övergått till Kunden förbinder sig Kunden att väl vårda Produkten och att inte utan ADIs skriftliga medgivande vidtaga ändringar av denna. Om Produkten vidareförsäljs innan denna är till fullo betald skall detta ske för ADIs räkning och influtna medel hållas väl separerade från Kundens övriga tillgångar samt vara tydligt märkta som tillhörande ADI.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Samtliga immateriella rättigheter till Produkten tillhör ADI eller den ADI härlett sina rättigheter från. Kunden förvärvar genom detta Avtal ingen rätt till ADIs [eller de ADI härlett sina varumärken eller andra immateriella rättigheter från] varumärken eller andra immateriella rättigheter.

12. ÖVERLÅTELSE Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens skriftliga godkännande. ADI äger dock rätt att utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta Avtal.

13. ÄNDRINGAR I AVTALET Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

14. FULLSTÄNDIG REGLERING Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta Avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts av innehållet i detta Avtal.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 15.1 Detta Avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. 15.2 Tvist i anledning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, om tvisten avser ett belopp mindre än tjugofem [25] prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken 2010:110, avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Om tvisten avser anspråk som överstiger nämnda belopp skall denna istället slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.
close button